เด็กหญิง วรรณิชา  เกษมสุข และเด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดิษฐภู่ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เข้าร่วมค่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 • csc-01.jpg
 • csc-02.jpg
 • csc-03.jpg
 • csc-04.jpg
 • csc-05.jpg
 • csc-06.jpg
 • csc-07.jpg
 • csc-08.jpg
 • csc-09.jpg
 • csc-10.jpg
 • csc-11.jpg
 • csc-12.jpg
 • csc-13.jpg
 • csc-14.jpg
 • csc-15.jpg
 • csc-16.jpg
 • csc-17.jpg
 • csc-18.jpg
 • csc-19.jpg
 • csc-20.jpg